Em thăm chú bộ đội

Em thăm chú bộ đội

Họ tên: Phan Thanh Ánh Minh

Lớp: Lá 1

Trường: Mầm non An Phú

Quận 2

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2019