Kế hoạch Nét Vẽ Xanh lần thứ XXIV, năm học 2020-2021

Thực hiện Quyết định số 3213/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2020; Chương trình phối hợp công tác trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện giai đoạn 2016 - 2020 giữa Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ký ngày 21 tháng 6 năm 2016;

Hướng tới mục tiêu giáo dục thẩm mỹ và hỗ trợ các nội dung giáo dục trong nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao cùng các đơn vị: Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mỹ thuật đồng tổ chức Hội thi Nét Vẽ Xanh lần thứ XXIV năm học 2020 - 2021.

Tải kế hoạch tại đây.

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị