KẾ HOẠCH HỘI THI NÉT VẼ XANH LẦN THỨ XXVI NĂM HỌC 2022 – 2023

Thực hiện Quyết định số 4063/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn đến năm 2030;
Thực hiện kế hoạch số 355/KH-SVHTT ngày 31 tháng 01 năm 2023 về kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn đến năm 2030 của Sở Văn hóa và Thể thao;
Hướng tới mục tiêu giáo dục thẩm mỹ và hỗ trợ các nội dung giáo dục trong nhà trường, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đồng chỉ đạo tổ chức Hội thi Nét Vẽ Xanh lần thứ XXVI năm học 2022 – 2023, giao Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố và các phòng chức năng của Sở Giáo dục tổ chức Hội thi Nét Vẽ Xanh lần thứ XXVI năm học 2022 – 2023.

Tải kế hoạch và thể lệ tại đây.

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị