Bác Hồ và chú bộ đội

Bác Hồ và chú bộ đội

Họ tên: Hoàng Minh Châu

Lớp: Lá

Trường: Mầm non 2

Quận Tân Bình

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2019