Điệu nhảy Chăm Pa

Điệu nhảy Chăm Pa

Họ tên: Lê Khánh My

Lớp: 5/2

Trường: Tiểu học Đặng Trần Côn

Quận 4

Giải: Ba

Năm thi: 2019