Quan họ trên sông

Quan họ trên sông

Họ tên: Đỗ Thục Anh

Lớp: 5/3

Trường: Tiểu học Nguyễn Khuyến

Quận 12

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2019