Vietnam Airline - Nắm trọn yêu thương

Vietnam Airline - Nắm trọn yêu thương

Họ tên: Trương Huỳnh Gia Nghi

Lớp: 6/10

Trường: THCS Bình Tân

Quận Bình Tân

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2019