Chợ nổi quê em

Chợ nổi quê em

Họ tên:

- Lưu Bảo Hân - Lớp: 5/5

- Nguyễn Bảo Nghi - Lớp: 4/2

- Phạm Minh Châu - Lớp: 4/1

Trường: Tiểu học Giồng Ông Tố

Quận 2

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2019