Phi hành gia

Phi hành gia

Họ tên: Đinh Nguyễn Anh Minh

Lớp: Lá 1

Trường: Mầm non 1

Quận Bình Thạnh

Giải: Nhì

Năm thi: 2020