Ruộng muối quê em

Ruộng muối quê em

Họ tên: Đoàn Hoàng Cát Linh

Lớp: Lá 1

Trường: Mầm non Cần Thạnh 2

Huyện Cần Giờ

Giải: Nhì

Năm thi: 2020