Nhảy dây

Nhảy dây

Họ tên: Đoàn Quỳnh Chi

Lớp: Lá 1

Trường: Mầm non Nhiêu Lộc

Quận Tân Phú

Giải: Nhì

Năm thi: 2020