Chúng mình cùng chống Corona

Chúng mình cùng chống Corona

Họ tên: Võ Minh Châu

Lớp: Chồi 6

Trường: Mầm non Việt Úc

Quận 10

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2020