Gia đình cùng nhau gặt lúa

Gia đình cùng nhau gặt lúa

Họ tên: Nguyễn Hà Thu

Lớp: 3/4

Trường: Tiểu học Trương Văn Thành

Quận 9

Giải: Ba

Năm thi: 2020