Ngày chủ nhật của chúng em

Ngày chủ nhật của chúng em

Họ tên: Lâm Bảo Ngân

Lớp: 2A

Trường: Chuyên biệt Cần Thạnh

Quận 8

Giải: Ba

Năm thi: 2020