Nguyễn Quốc Anh

Nguyễn Quốc Anh

Họ tên: Nguyễn Quốc Anh

Lớp: 2

Trường: Chuyên biệt Cần Thạnh

Quận Tân Phú

Giải: Ba

Năm thi: 2020