Thăm các chú hải quân

Thăm các chú hải quân

Họ tên: Từ Ngọc Quyên

Lớp: 1A

Trường: Chuyên biệt Cần Thạnh

Quận 8

Giải: Ba

Năm thi: 2020