Quê hương em

Quê hương em

Họ tên: Lưu Minh Sang

Lớp: 5

Trường: Chuyên biệt Cần Thạnh

Quận 8

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2020