Chống dịch COVID-19

Chống dịch COVID-19 "Ở nhà là yêu nước"

Họ tên: Nguyễn Hoàng Anh

Lớp: 1B

Trường: Chuyên biệt Cần Thạnh

Quận 3

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2020