Biển đảo quê hương Việt Nam

Biển đảo quê hương Việt Nam

Họ tên: Nguyễn Phan Minh Phát

Lớp: Mầm

Trường: Chuyên biệt Cần Thạnh

Huyện Củ Chi

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2020