Nhà của em

Nhà của em

Họ tên: Nguyễn Khoa Anh Tài

Lớp: 1A

Trường: Chuyên biệt Cần Thạnh

Quận 4

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2020