Chung sức - đoàn kết Việt Nam

Chung sức - đoàn kết Việt Nam

Họ tên:

- Dương Ngọc Bảo Long - Lớp: 5N

- Nguyễn Thảo Phương - Lớp: 5N

- Hồ Phương Minh - Lớp: 5N

Trường: Tiểu học Nguyễn Thái Sơn

Quận 3

Giải: Nhì

Năm thi: 2020