Chung tay

Chung tay

Họ tên:

- Lê Hữu Minh Nhật - Lớp: 3/7

- Nguyễn Hoàng Hải - Lớp: 3/6

- Nguyễn Thiên Kim - Lớp: 5/3

Trường: Tiểu học Trần Quốc Toản

Quận Tân Bình

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2020