Xem thả hoa đăng

Xem thả hoa đăng

Họ tên:

- Danh Trần Mỹ Đình - Lớp: 4/1

- Triệu Hồng Nguyên - Lớp: 4/1

- Bùi Việt Thành - Lớp: 4/1

Trường: Tiểu học Cần Thạnh 2

Huyện Cần Giờ

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2020