Cầu cây quê ngoại

Cầu cây quê ngoại

Họ tên:

- Nguyễn Tấn Đạt - Lớp Lá 4

- Nguyễn Trúc Phương - Lớp Lá 4

- Nguyễn Ngọc Hoàng Anh - Lớp Lá 4

Trường: MN Phong Lan

Huyện Bình Chánh

Giải: Ba

Năm thi: 2018